Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Mobiele-toilet.nl  De ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf.
Consument  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer. Verder te noemen ‘’klant’’;
Bedrijf De onderneming die handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf. Verder te noemen ‘’klant’’;
Overeenkomst Aanbod en aanvaarding tussen klant en ondernemer;
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:                                    Mobiele-toilet.nl
Vestigingsadres:                                          Nijverheidsweg 17-4 Nijverdal
Emailadres(sen):                                          Info@mobiele-toilet.nl
Telefoonnummer:                                       +31621486606
KvK-nummer:                                               08185684  
BTW-nummer:                                              NL001390394B12

Artikel 3: Diensten van de ondernemer

De diensten van de ondernemer betreffen de volgende werkzaamheden:

 • Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw;
 • Overige bouwinstallatie;
 • Groothandel in bouwmaterialen algemeen

Artikel 4: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten welke gesloten worden met ondernemer;
 2. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van Conform artikel 6:225 lid 3 BW zijn de algemene voorwaarden van de ondernemer telkens van toepassing. Tenzij in onderling overleg hiervan schriftelijk wordt afgeweken;
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ondernemer, voor de uitvoering waarvan door ondernemer derden dienen te worden betrokken;
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

 1. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing hiervan;
 3. Een klant ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door klant gedane aanvragen, op latere door ondernemer uitgebrachte aanbiedingen, op latere opdrachten van klant, op latere opdrachtbevestigingen van ondernemer, op latere door klant met ondernemer te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen klant en ondernemer;
 4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert;
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet;
 6. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet;
 7. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de ondernemer Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de ondernemer bindend.

Artikel 5: Aanbod

  1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, termijnen voor uitvoering etc. van ondernemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de klant aanvaard, heeft de ondernemer het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen;
  2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
  3. Ondernemer mag uitgaan van de juistheid van alle door de klant bij de aanvraag verstrekte gegevens;
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
  5. Alle afbeeldingen, specificatiegegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten;
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn Dit betreft in het bijzonder:

   • De prijs belastingen;
   • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • De wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst;
   • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
   • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
   • De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
   • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
 1.  

Artikel 6: Offerte

 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht;
 2. In de offerte wordt in ieder geval vermeld: De roerende zaak en/of dienst;

  1. De prijs (exclusief BTW);
  2. De wijze waarop de prijs wordt berekend;
  3. Het moment en de wijze van betaling;
  4. Voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede de globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
  5. Dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant verstrekt.

 3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum;
 4. Klant dient offerte middels de website op te vragen door het in vullen van het contactformulier;
 •  

Artikel 7: Prijzen

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de ondernemer gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de klant door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de ondernemer worden uitgegeven en in werking treden, dan is de ondernemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de klant in rekening te brengen;
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 3. In afwijking van lid 1 kan ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 4. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden;
 5. In afwijking van lid 1 kan ondernemer diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 6. Indien de prijs foutief blijkt te zijn gecalculeerd dient ondernemer de klant daarvan op de hoogte te stellen. De klant heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij ondernemer aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen;
 7. Ondernemer is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren;
 8. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen;
 9. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft ondernemer recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8: Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na oplevering;
  4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering;
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten;
 8. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door ondernemer schriftelijk is bevestigd;
 9. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met ondernemer te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden;
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is ondernemer niet gehouden om meer werkzaamheden uit te voeren dan in de overeenkomst is De klant is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de werkzaamheden en alle in verband hiermee redelijkerwijs noodzakelijke voorzieningen te treffen, o.a. door het hebben van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen, het zorg dragen voor, het ter beschikking stellen aan alsmede het bereikbaar hebben voor ondernemer van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, één en ander in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstandigheden, ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed functionerend afwateringsysteem alles voor rekening en risico van de klant;
 11. De klant is verplicht om zich te houden aan alle verpakkings-, etiketterings-, of andere aanleveringsvereisten, die worden voorgeschreven in enige wet- of regelgeving dan wel die door ondernemer worden gesteld.
 •  

Artikel 9: Vermelding en kwalificaties

De klant kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De klant kan zich er niet op beroepen dat het uitgevoerde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

Artikel 10: Levering en termijn

De door ondernemer opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. In geval van overschrijding van deze termijnen dient ondernemer uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de klant. De klant zal ondernemer in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De klant heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door ondernemer genoemde leveringstermijn. De klant heeft in geval van overschrijding van de leveringstermijn geen recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

Artikel 11: Uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
 2. Ondernemer is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten. Ondernemer is voorts gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden;
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is ondernemer niet gehouden om de werkzaamheden op zon- en (nationale) feestdagen uit te voeren;
 4. Als plaats van uitvoering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt;
 5. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, Indien de ondernemer inmiddels werkzaamheden heeft verricht, is deze gerechtigd om de uitgevoerde werkzaamheden in mindering te brengen op het betaalde en zal het restant, terugbetalen;
 6. Opgegeven termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is Bij niet- tijdige uitvoering dient de ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor van de ondernemer zijn de werkzaamheden uit te voeren;
 7. Bij uitvoering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd;

Artikel 12: Annulering en opzegging

 1. De klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen;
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 3. Annulering door de klant dient schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
  1. Bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de klant ten hoogste 50% van de prijs aan ondernemer verschuldigd;
  2. Wanneer er binnen 24 uur voor de werkzaamheden wordt geannuleerd, is de klant ten hoogste 75% van de prijs aan ondernemer verschuldigd;
  3. Bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de klant ten hoogste 100% van de prijs aan ondernemer verschuldigd.
 4. De klant is voorts verplicht de ondernemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst;
 5. De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de ondernemer ter zake;
 6. In geval van opzegging door de klant, dient dit uitsluitend middels de e-mail – Info@mobiele-toilet.nl– te volstrekken.

Artikel 13: Verplichtingen van de klant

 1. De door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden mogen zonder schriftelijke door de ondernemer c.q. door zijn leverancier verleende toestemming, niet worden gebruikt als toegift en niet gezamenlijk met andere werkzaamheden tegen een totaalprijs worden aangeboden;
 2. De voor enig goed vastgestelde prijs of minimum prijs mag niet afwijken door het geven van enige korting, tenzij deze door de ondernemer q. zijn leverancier schriftelijk of bij publicatie is toegestaan;
 3. De klant zal de ondernemer voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete betalen van € 500,00 onverminderd zijn recht om volledige schadevergoeding te vorderen en in een zodanig geval aanvaarden dat de ondernemer te zijner keuze het recht zal hebben gesloten overeenkomsten te annuleren of ontbonden verklaren en/of de afnemer van verdere uitvoering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding zijnerzijds;
 4. Mobiele sanitair of mobiele containers dienen gebruikt te worden naar de daarvoor bedoelde doeleinden;
 5. Klant is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde als goed huurder te gedragen en is slechts bevoegd het gehuurde te gebruiken waarnaar zijn aard is bestemd;
 6. Indien de klant zich niet als goed huurder gedraagt, zoals vermeldt in lid 4, en er schade ontstaat aan het gehuurde, is de klant verplicht de schade te vergoeden.

Artikel 14: Conformiteit

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 15: Herroepingsrecht

 1. In geval de klant een natuurlijk persoon is, kan hij/zij een overeenkomst met betrekking tot het laten uitvoeren van de werkzaamheden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of: als de klant in eenzelfde aanvraag meerdere diensten wenst: de dag waarop, de diensten zijn De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het aanvraagproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een aanvraag van meerdere diensten met een verschillende uitvoeringstermijn weigeren;
 3. Zakelijke klanten hebben krachtens Nederlandse wetgeving, geen recht op

Artikel 16: Verplichting van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van hetproduct vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 17: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening;
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 18: Uitsluiting herroeping

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen;
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief

Artikel 19: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De ondernemer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de ondernemer inschakelt; 

 2. De ondernemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van de klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de klant, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de ondernemer, behoudens opzet of grove schuld van de ondernemer; 

 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding, tenzij enig verzekering afgesloten door de ondernemer de schade dekt; 

 4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de ondernemer tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden;
   
 5. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de ondernemer tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken. 

 6. Indien er schade is ontstaan door het nalatig handelen van ondernemer, dient de klant de ondernemer binnen 8 dagen hiervoor aansprakelijk te stellen; 

 7. Zo door de ondernemer geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden; 

 8. De klant verliest diens rechten jegens de ondernemer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de ondernemer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: 

  1. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de ondernemer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de klant; 
  2. Voormelde schade is ontstaan door fouten q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de klant aan de ondernemer zijn verschaft en/of voorgeschreven; 
  3. Voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de klant aan de 

 9. Schade die ontstaat in de uitoefening van de werkzaamheden eerdere gedane werkzaamheden die door derden zijn verricht. Indien daar gevolgschade uit ontstaat daar ondernemer werkzaamheden heeft moeten verrichten om dit correct uit te laten voeren is zij daar niet aansprakelijk voor te stellen. 
 •  

Artikel 20: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro binnen veertien dagen, voor zover niet anders is overeengekomen, na de Bij gebreke waarvan de klant van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is;
 2. De klant voldoet de factuur in deelbetalingen:

  1. 50% als De klant dient de aanbetaling binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen;
  2. 50% bij levering/ afhaling van de
  3. Of een volledige betaling vooraf in onze webwinkel

 3. De betaling zoals vermeldt in lid 2 onder punt 2 dient alvorens de levering op de bankrekeningnummer van ondernemer te zijn Indien de klant zich niet aan de betalingsverplichting houdt, is ondernemer gerechtigd om niet over te gaan tot levering. De kosten die ondernemer maakt m.b.t. opstallen van de producten, kan ondernemer op de klant verhalen;
 4. Van de termijnen zoals vermeldt in leden 1 t/m 3 kan worden afgeweken indien ondernemer dit schriftelijk bevestigd aan klant;
 5. De klant is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan ondernemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling;
 6. Eventuele bezwaren tegen facturen dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan ondernemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan ondernemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. De aldus ingediende bezwaren worden door ondernemer in behandeling genomen, maar schorsen de betalingsverplichtingen van de ondernemer niet op;
 7. Indien ondernemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de klant gehouden de met de gerechtelijke procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan ondernemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Rechtsvordering te boven gaan;
 8. Ondernemer is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. Ondernemer is voorts steeds bevoegd om alternatieve zekerheidsstelling te verlangen voordat zij tot verdere uitvoering van de overeenkomst overgaat;
 9. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar
 10. Verrekening of schuldvergelijking door ondernemer is nimmer toegestaan;
 11. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van ondernemer te allen tijde bindend;
 12. Indien ondernemer een betalingskorting verleent dient dit bedrag binnen de gestelde termijn van lid 1 van dit artikel gehandhaafd te worden. Indien de klant de betaling niet binnen de termijn voldoet wordt achteraf over het bedrag alsnog BTW afgedragen;
 13. De klant dient de betaling in de winkel te verrichten of door de gelden over te maken naar bankrekeningnummer NL28RABO0153220848 ten name van Mobiele-toilet.nl
 14. Indien klant zijn verplichting tot betaling welke voortvloeit uit de overeenkomst niet na komt, geeft de ondernemer de zaken met betrekking tot incasso door aan de incasso partner
 •  

Artikel 21: Duurtransacties

 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld uitvoeren van diensten (elektriciteit daaronder begrepen), te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
 2. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld uitvoeren van diensten (elektriciteit daaronder begrepen, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  1. Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld uitvoeren van diensten(elektriciteit daaronder begrepen), mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur;
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld uitvoeren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften;
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode;
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 22: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle benodigdheden die ondernemer gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, blijven ten allen tijde eigendom van de ondernemer;
 2. Ingeval de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de ondernemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 23: Intellectueel eigendom en geheimhouding

 1. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij de ondernemer berusten;
 2. Alle door de ondernemer aan de klant verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven eigendom van de ondernemer;
 3. Het is partijen niet toegestaan uit hoofde van de overeenkomst of anderszins ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, aan derden bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van publiekelijk bekende informatie.

Artikel 24: Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de klant op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is;
 2. Onverminderd het bepaalde in de wet zal de ondernemer in geval van wanprestatie door de klant het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze;
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de klant en de ondernemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt verklaard, liquideert, door een derde is of wordt overgenomen, de klant voornemens is zich metterwoon buiten Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 25: Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn;
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de ondernemer bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn;
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de ondernemer., diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld;
 4. Ingeval de klant op enigerlei wijze tegenover de ondernemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de klant, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 26: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 27: Bevoegde rechter en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel.

Artikel 28: Wijzigingsclausule

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van klant te wijzigen;
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.